Algemene voorwaarden EITCA Academy

I. Algemene bepalingen

§ 1

De volgende voorwaarden (hierna T&C genoemd) definiëren de formele voorschriften met betrekking tot de organisatie van de EITCA Academy - een implementatie van de European Information Technologies Certification EITC en de European Information Technologies Certification Academy EITCA-programma's, hierna de EITC/genoemd. EITCA-programma's, respectievelijk - inclusief gedetailleerde voorwaarden voor deelname, betaling en de rechten en verplichtingen van de deelnemer aan het EITC/EITCA Academy Certification-programma (hierna de deelnemer genoemd).

II. Organisatie van de EITCA Academy

§ 2

EITCA Academy wordt georganiseerd en uitgevoerd door het European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute) en opereert onder de juridische vorm van een vzw zonder winstoogmerk (Association Sans But Lucratif, dwz Association Without Profit Purpose), geregistreerd in België. Het EITCI-instituut is opgericht in 2008 in overeenstemming met de bepalingen van titel III van de Belgische wet en verleent rechtspersoonlijkheid aan verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut. Het Instituut heeft zijn maatschappelijke zetel in België, aan de Seizoenslaan 100-102, 1050 Brussel. EITCA Academy wordt geïmplementeerd in overeenstemming met de methodologische, technische en programmarichtlijnen van het EITCI Institute, dat ook optreedt als een certificeringsinstantie voor de EITC/EITCA-programma's binnen de EITCA Academy.

§ 3

Het organisatorische toezicht op de implementatie van de EITCA Academy wordt uitgeoefend door de directeur van de EITCA Academy.

§ 4

EITCI Institute is verantwoordelijk voor de implementatie van de didactische en examenprocessen in overeenstemming met de certificeringskaders, het runnen van het EITCA Academy Secretary Office en het beheren van de IT-systemen voor e-learning en externe examens. Het secretariaat van de EITCA Academy staat rechtstreeks onder toezicht van de directeur van de EITCA Academy. Alle regionale en nationale edities van de EITCA Academy staan ​​ook onder toezicht van de directeur van de EITCA Academy.

§ 5

1. Het inhoudelijke toezicht op de implementatie van de EITCA Academy wordt uitgeoefend door de relevante didactische teams en partners van het EITCI Institute (inclusief de leden van het EITCI Institute, evenals deskundig of didactisch personeel van partnerbedrijven en universiteiten) die de voogdij over het individuele programma hebben gebieden.
2. Extern toezicht op de implementatiekwaliteit van de EITCA Academy en de naleving van de EITC/EITCA-programma's wordt uitgeoefend door het programmacomité van het EITCI Institute, dat het programma en de inhoudelijke inhoud van de EITC/EITCA-certificering en de richtlijnen definieert en goedkeurt. voor de studieprogramma's en examens.

III. Educatief proces

§ 6

EITCA Academy wordt uitgevoerd in de vorm van niet-stationair, didactisch en examenproces op afstand binnen de speciale e-learning- en certificeringsplatforms, in overeenstemming met de richtlijnen van het EITC/EITCA-programma. Zowel het didactisch proces als de examens verlopen volledig online via internet.

§ 7

EITCA Academy maakt deelname mogelijk aan zowel individuele EITC-certificeringsprogramma's (hierna de EITC-programma's genoemd) als aan samengestelde EITC-certificeringsprogramma's van EITCA Academies, die bestaan ​​uit vooraf gedefinieerde lokaal relevante sets van de EITC-programma's die de reikwijdte van een bepaalde EITCA bestrijken Academieprogramma.

§ 8

De gedetailleerde informatie en het curriculum, de inhoud van de EITC- en EITCA Academy-programma's worden gepubliceerd op de websites van het EITCI Institute en de EITCA Academy en kunnen worden gewijzigd om de voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te weerspiegelen en de huidige aanpassingen aan de veranderingen aan te brengen. van de EITC/EITCA Programmarichtlijnen die door het EITCI Institute zijn geïntroduceerd als resultaat van de voortdurende ontwikkeling van informatietechnologieën en bijbehorende certificeringsleerplannen.

§ 9

Het didactische proces wordt online uitgevoerd op het e-learningplatform, als een asynchrone procedure die voor elke deelnemer is gepersonaliseerd, waardoor inschrijving op elk moment van het kalenderjaar mogelijk is, en een gepersonaliseerde, flexibele planning van leren aangepast aan de vereisten en capaciteiten van de deelnemer.

§ 10

Het didactische proces binnen elk van de EITC-programma's wordt uitgevoerd in de vorm van online lezingen, oefeningen en laboratoriumlessen binnen de reikwijdte die wordt bepaald door het curriculum van het programma.

§ 11

Als onderdeel van het didactische proces van de EITCA Academy heeft de deelnemer toegang tot online didactisch overleg in het kader van het curriculum. De consultaties worden op afstand uitgevoerd door relevante experts en docenten.

§ 12

1. De voltooiing van elk van de EITC-programma's wordt bepaald door het met goed gevolg afleggen van het eindexamen op het minimumniveau van 60% in overeenstemming met het EITC-programma en de richtlijnen van het EITCI-instituut. Het eindexamen voor elk van de EITC-programma's heeft de vorm van een op afstand afgelegde meerkeuzetest, die volledig online wordt uitgevoerd in het certificeringsplatform.
2. De voltooiing van het EITCA Academy-programma wordt bepaald door het succesvol voltooien van alle EITC-programma's die de relevante EITCA Academy vormen.

§ 13

De reikwijdte van kennis en competenties die vereist zijn om het eindexamen voor elk van de EITC-programma's te halen, komt overeen met de inhoudelijke inhoud van het bijbehorende curriculum en wordt bepaald door het didactische team dat de leiding heeft over een bepaald EITC-programma, in overeenstemming met de programmarichtlijnen van het EITCI Institute en in overleg met de directeur van EITCA Academy.

§ 14

1. In het geval dat het niet gehaald wordt om de minimum drempel van een bepaald EITC-programma-eindexamen te halen, mag de deelnemer het niet-afgelegde examen kosteloos opnieuw afleggen.
2. Indien de tweede poging om te slagen voor een afsluitend examen ook resulteert in een mislukking, kan de deelnemer de volgende pogingen ondernemen naar goeddunken van een individueel besluit van de directeur van de EITCA Academy. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om de deelnemer in rekening te brengen voor elke aanvullende benadering van het examen (na de tweede poging) in overeenstemming met de huidige regelgeving, maar in het geval van een positieve beslissing van de directeur van de EITCA Academy is het mogelijk om de deelnemer te ontslaan van extra kosten voor excesbenaderingen.
3. De deelnemers hebben ook recht op één gratis aanvullende correctieve benadering van het eindexamen van het EITC-programma als zij niet tevreden zijn met de behaalde score, op voorwaarde dat het examen bij de eerste poging al is behaald. In dat geval wordt rekening gehouden met de hoogste van beide resultaten.

§ 15

Na het succesvol afronden van het EITC-programma of de EITCA Academy (afhankelijk van de deelnamevariant) en het voldoen aan de formele vereisten van de voltooiing van het EITC/EITCA-programma, verkrijgt de deelnemer de volgende documenten:
- EITC-certificaat in het geval de deelnemer alleen was ingeschreven in het corresponderende EITC-programma, digitaal uitgegeven door het EITCI-instituut in Brussel (samen met aanvullende documentatie).
- EITCA-certificaat samen met alle inbegrepen EITC-certificaten voor het geval de deelnemer was ingeschreven voor het EITCA Academy-programma, digitaal uitgegeven door het EITCI-instituut in Brussel (samen met aanvullende documentatie).
Online validatie en verificatie van de uitgegeven EITC/EITCA-certificaten wordt vermeld in §27.

IV. Inschrijvings- en betalingsregels

§ 16

Registratie voor deelname aan de EITCA Academy vindt continu plaats. Vanwege het asynchrone en gepersonaliseerde karakter van de gebruikte e-learningplatforms, kan de inschrijving voor de programma's op elk moment van het kalenderjaar plaatsvinden.

§ 17

1. Inschrijving voor EITC/EITCA Academy-certificeringsprogramma's wordt uitgevoerd door middel van een elektronische registratie op de EITCA Academy-website en betaling van de deelnamekosten voor de geselecteerde EITC- of EITCA Academy-programma's.
2. De overige persoonsgegevens van de deelnemer, inclusief identificatie-, adres- en factuurgegevens, die nodig zijn voor het certificeringsproces, moeten in een later stadium van de afronding van de inschrijving worden verstrekt (tijdens regulering van de betaling van vergoedingen).
3. Tijdens zowel de registratie als bedoeld in lid 1, als tijdens de voltooiing van de inschrijving door middel van het bestellen van een certificeringsprogramma als bedoeld in lid 2, verstrekt de deelnemer zijn echte persoonlijke en factureringsgegevens.

§ 18

De vergoedingen voor deelname aan de EITC/EITCA-programma's worden gepubliceerd op de EITCA Academy-websites.

§ 19

1. De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd:
a) On-line betaling, door samenwerkende aanbieders van on-line betalingsdiensten (inclusief creditcards/betaalpassen, e-wallets en andere geselecteerde wereldwijde en lokale elektronische betalingsmethoden, afhankelijk van de huidige beschikbaarheid per provider en regio).
b) Overboeking naar de bankrekening van het EITCI Institute, zoals gepubliceerd op de EITCA Academy-websites.
2. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval kan de betaling direct na of met de inschrijving via een van de beschikbare methoden worden vereffend. Betalingen worden in dit geval meestal binnen een paar seconden na aanvang afgerond.
3. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval wordt de betaling als afgehandeld beschouwd nadat de middelen op de bankrekening van het EITCI-Instituut zijn ontvangen. Voor een correcte identificatie van de betaling is het essentieel om zowel de volledige naam van de deelnemer als de code van de gekozen EITC/EITCA-programma's in de overdrachtstitel op te geven, volgens de verzonden instructies.
4. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om naast de in lid 1 bedoelde andere betalingsmethoden beschikbaar te stellen.
5. Informatie over alle momenteel beschikbare betalingsmethoden wordt gepubliceerd op de EITCA Academy-websites.
6. De gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor betalingsmethoden die door externe leveranciers worden verstrekt, zijn gespecificeerd in de respectievelijke voorwaarden die door deze leveranciers worden verstrekt. Links naar die voorwaarden zijn te vinden op de EITCA Academy-website. Door gebruik te maken van deze betalingsvormen gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. EITCI Institute is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het betalingsproces door externe leveranciers.

§ 20

1. Het afrekenen van de betaling staat gelijk aan het sluiten van een overeenkomst in elektronische vorm tussen de deelnemer en het EITCI-instituut voor het verlenen van geselecteerde certificatiediensten/-diensten (hierna de participatieovereenkomst genoemd) in overeenstemming met de beschrijving van de diensten die op de EITCA Academy-websites en de bepalingen van deze algemene voorwaarden, en impliceert het verkrijgen van de status van EITCA Academy-deelnemer.
2. Indien de betaling niet door de deelnemer zelf is voldaan of de deelnemer is vrijgesteld van de deelnamekosten, wordt de deelnemingsovereenkomst in elektronische vorm gesloten op het moment dat de deelnemer relevante certificeringsprogramma's bestelt met vrijstelling van de vergoedingen.
3. Het sluiten van de Participatieovereenkomst kan ook op een andere manier plaatsvinden (inclusief schriftelijke vorm), als deze mogelijkheid wordt geboden door het EITCI Institute of met instemming van de partijen.
4. Het EITCI-instituut verstrekt volgens zijn beleid subsidies die in het kader van de EITC/EITCA-certificeringsprogramma's worden verleend in volledige vrijstelling van vergoedingen aan personen met een handicap, kleuteronderwijs en jongeren met een lage sociaal-economische status in een aantal laagontwikkelde landen (waaronder Syrië) , Palestijns gebied, Haïti, Jemen, Gambia, Malawi, Burundi, Congo, Oeganda, Ethiopië, Tanzania, Mozambique). Bovendien kan het EITCI-instituut promotiesubsidies verlenen voor EITC- of EITCA Academy-certificeringen die worden verleend in gedeeltelijke vergoedingen. In het eerste geval wordt kwalificatie voor de vrijstellingen van gesubsidieerde vergoedingen uitgevoerd op basis van een verklaring van de status van deelnemer die kan worden gevolgd door een verificatie van de bewijsdocumentatie door het EITCI Institute. In het laatste geval worden de gesubsidieerde gedeeltelijke vergoedingenverlagingen bevorderd door verspreiding van EITCI-subsidie-e-codes die recht geven op relevante verlaging van vergoedingen bij het afrekenen van de EITC/EITCA-certificeringsopdracht, geldig voor alle deelnemers wereldwijd. Het verstrekken van de subsidies door het EITCI Institute verleend in de overeenkomstige verlaging van de certificeringskosten is uitsluitend ter discretie van het EITCI Institute en wordt beperkt door zijn operationele capaciteit. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om de implementatie van gesubsidieerde certificering te beperken of op te schorten.

§ 21

1. Volledige toegang tot de gekochte EITCA Academies/EITC-cursussen op het e-learningplatform wordt geactiveerd nadat de betaling is voldaan (na het sluiten van de deelnameovereenkomst).
2. De eerste keer dat de deelnemer zich heeft aangemeld bij het bestelde EITCA Academy/EITC-programma op het e-learningplatform, wordt beschouwd als een aanvang van de daadwerkelijke levering van de dienst.

§ 22

Als de koper en de deelnemer verschillende partijen zijn, of als de koper een bedrijf of een instelling is, moeten adequate kopersgegevens voor de factuur worden verstrekt in het gedeelte met factureringsgegevens op het bestelformulier.

V. Rechten en verplichtingen van de deelnemer en de regels voor deelname

§ 23

Deelnemer heeft recht op:
1. Toegang tot de gekochte EITC/EITCA-certificeringsprogramma's op de e-learningplatforms van EITCA Academy.
2. Toegang krijgen tot het relevante certificatiecurriculum beschreven in het programma en deelnemen aan de eindexamens.
3. Gebruik de door derden verstrekte computersoftware die is bedoeld voor de optionele oefeningen (laboratoria) en hands-ons, in de reikwijdte die wordt bepaald door relevante leerplannen. Alle EITC-certificeringsprogramma's zijn zo gedefinieerd in hun leerplannen dat ze ervoor zorgen dat er toegang is tot de externe software die optionele praktijk met betrekking tot het certificeringsprogramma mogelijk maakt. Deze toegang omvat ofwel betaald door de Deelnemer ofwel gratis, maar in de tijd beperkte proefversies van commerciële software of in de tijd onbeperkte gratis open-source software. Het gebruik van de externe software is niet nodig om een ​​van de relevante EITC-certificeringsprogramma's te voltooien. Alle EITCA Academy-substituent EITC-certificeringsprogramma's zijn bedoeld om volledig te worden voltooid op basis van de reikwijdte van de kennis die is gedefinieerd in het relevante curriculum en waarnaar wordt verwezen in de didactische materialen. De rol van de externe software ligt alleen in de optionele ontwikkeling van de praktijk van de deelnemer die kan worden bereikt bij gebruik van de betaalde commerciële versies of de in de tijd beperkte proefversies van de bijbehorende software of in relevante gevallen ook door het gebruik van de gratis open-source software . De deelnemer kan ervoor kiezen om aanvullend een eigen praktijk te ontwikkelen met behulp van de relevante externe software met de bijbehorende oefeningen (laboratoria) van het bijbehorende EITC-certificeringsprogramma die verwijzen naar programma-uren die mogelijk zijn tijdens het gebruik van betaalde commerciële of in de tijd beperkte proefversies van de software of in relevante gevallen van de gratis open-source software, maar dit gaat verder dan de geïmplementeerde certificeringsprocedure.
4. Gebruik online consultaties met betrekking tot het curriculum van de ingeschreven cursussen die worden aangeboden door de deskundige en didactische teams die de voogdij over de relevante programma's hebben.
5. Ontvang de documenten waarnaar wordt verwezen in §15 na succesvolle afronding van de ingeschreven EITC/EITCA-certificeringsprogramma's en het voldoen aan de formele voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden.
6. Neem deel aan speciale initiatieven van cofinanciering en subsidies, promoties en prijsvragen bestemd voor de deelnemers aan EITC-certificeringen en deelnemers aan EITCA Academy-programma's.

§ 24

De deelnemer is verplicht:
1. Los de examens op afstand voor alle ingeschreven Certificatieprogramma's zelf op, met sancties als bedoeld in §31.
2. Voldoen aan andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

§ 25

1. De deelnemer stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door EITCI Institute, dwz de certificeringsinstantie/Certyfying Body (het European Information Technologies Certification Institute EITCI ASBL geregistreerd in Brussel, België) met het oog op dienstverlening en het delen van deze gegevens met partners die betrokken zijn bij de implementatie van de EITCA Academy, binnen de grenzen die nodig zijn voor de implementatie van de EITCA Academy organisatie-, onderwijs- en certificeringsprocessen.
2. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met hoge veiligheidsnormen en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk Verordening (EU) 2016/679 en bijbehorende rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. Alle deelnemers en alle andere personen van wie de persoonsgegevens door het EITCI-instituut worden verwerkt, hebben het recht om wijziging van hun gegevens volgens de feitelijke vorm ervan te eisen, evenals het wissen van hun gegevens en het staken van de verwerking ervan. In het laatste geval zal voor de door EITCI afgegeven Certificatiehouders een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens een gevolg zijn van het annuleren van de uitgegeven Certificeringen.
3. De gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens en privacykwesties binnen de websites van het EITCI Institute is te vinden in het privacybeleid dat op de respectievelijke websites is gepubliceerd.

§ 26

1. De deelnemer erkent dat alle didactische materialen die hem ter beschikking worden gesteld als onderdeel van deelname aan de EITCA Academy, uitsluitend een intellectueel eigendom zijn van het EITCI Institute of andere relevante entiteiten, en onderworpen zijn aan wettelijke bescherming in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (inclusief de intellectuele eigendom) rechtshandelingen en Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij). De Deelnemer heeft het recht om de hem ter beschikking gestelde materialen en hun inhoud (waaronder met name didactisch materiaal, computersoftware en tentameninhoud) uitsluitend te gebruiken voor zelfstudie, en mag deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het EITCI Institute of de respectieve auteursrechthouders.
2. In geval van overtreding van de bepalingen waarnaar in lid 1 wordt verwezen, kan het EITCI-instituut of de respectieve auteursrechthebbenden aanspraak maken op vergoeding van de deelnemer voor alle materiële of immateriële schade die door deze overtreding wordt veroorzaakt.

§ 27

1. De inleiding van de certificeringsprocedure en het verkrijgen van het certificaat/de certificaten waarnaar wordt verwezen in §15, lid 2, is afhankelijk van het indienen van een toestemming voor de certificeringsvoorwaarden van het EITCI-instituut (hierna de certificeringsovereenkomst genoemd). De voorwaarden van de certificeringsovereenkomst zijn beschikbaar op https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. De certificatie-overeenkomst moet door de deelnemer elektronisch of schriftelijk worden ondertekend. In dat geval wordt een scan-kopie per e-mail naar het secretariaat van de EITCA Academy gestuurd. Indien het EITCI-instituut de identiteit van de deelnemer niet kan verifiëren op basis van de betaalde vergoeding, kan het EITCI-instituut een kopie van het identiteitsbewijs van de deelnemer (nationaal identiteitsbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs zoals gespecificeerd in de certificeringsovereenkomst) verlangen om verificatie mogelijk te maken van de identiteit en authenticiteit van de deelnemer van de gegevens in de certificatieovereenkomst.
3. De verzending van de in lid 2 bedoelde documenten moet onmiddellijk plaatsvinden na ontvangst van het verzoek van het EITCI Institute om de identiteitsverificatie van de deelnemer. Het EITCI-instituut behoudt zich het recht voor om zijn certificeringen niet af te geven of zijn in § 15 bedoelde certificeringen al te annuleren in het geval de identiteit van de deelnemer niet kan worden geverifieerd of de identiteit van de deelnemer contrafeitelijk is. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.
4. In het geval dat de deelnemer alle vereiste examens met goed gevolg heeft afgelegd, heeft hij de in lid 2 bedoelde documenten niet binnen 30 dagen na het einde van de in §28 bedoelde gereglementeerde maximale periode van deelname afgeleverd, en indien met de deelnemer kan geen regeling worden getroffen met betrekking tot de datum van levering van deze documenten, het EITCI-instituut behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de deelnemingsovereenkomst als voltooid te beschouwen, terwijl zij afziet van de verplichting om het in § 15, lid 2, bedoelde certificaat af te geven. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

§ 28

1. De gereguleerde maximale voltooiingsperiode (maximale duur van de deelname) is 12 maanden voor de volledige EITCA Academy en 3 maanden voor elk individueel EITC-programma (voor niet-academische deelname), gerekend vanaf het moment van sluiting van de deelnemingsovereenkomst en tot de succesvolle slagen voor alle vereiste examens.
2. Op met redenen omkleed verzoek van de deelnemer kan de in lid 1 vermelde duur worden verlengd in overleg met de directeur van de EITCA Academy. Het EITCI-instituut kan naar eigen goeddunken de hierboven vermelde voorwaarden voor onbepaalde tijd verlengen door zijn onafhankelijke besluit.
3. Als de deelnemer de in lid 1 vermelde duur overschrijdt en er geen consensus over de verlenging van deze duur kan worden overeengekomen, behoudt het EITCI-instituut zich het recht voor om de deelnameovereenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

§ 29

1. Door de bepalingen van de consumentenbeschermingsverordeningen (ter uitvoering van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake consumentenrechten) uit te breiden, wordt de deelnemer die een consument is (niet van toepassing op bedrijven/instellingen, evenals op individuele personen die bij economische activiteiten die de aankoop hebben gedaan in het kader van deze activiteiten) heeft het recht om een ​​op afstand gesloten Participatieovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na het sluiten van de Participatieovereenkomst te annuleren, waarbij een volledige terugbetaling wordt ontvangen. Annulering dient de vorm te hebben van een schriftelijke verklaring (met verwijzing naar de respectieve rechtsgrondslag), als kopie per e-mail naar het EITCA Academy Secretary Office.
2. Er wordt afgezien van het annuleringsrecht indien de feitelijke certificering, bedoeld in §15, voor de deelnemer is afgegeven vóór het einde van de in lid 30 bedoelde periode van 1 dagen.

VI. Slotbepalingen

§ 30

EITCI Institute kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij de uitvoering van de EITC-certificerings- en EITCA Academy-programma's als gevolg van redenen buiten de controle van het EITCI Institute (inclusief factoren die het gevolg zijn van acties van de deelnemer en derden of de overmacht).

§ 31

1. In uitzonderlijke gevallen, in geval van ernstige schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de deelnemer, in het bijzonder wanneer wordt vastgesteld dat de deelnemer het eindexamen niet zelf heeft opgelost, of in geval van het negeren van de bepalingen van deze T&C door de Deelnemer die resulteert in het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen van het EITCI Institute onder de Participatieovereenkomst, behoudt het EITCI Institute zich het recht voor om de Participatieovereenkomst te annuleren met onmiddellijke beëindiging van de dienst. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat de deelnemer zelf geen eindexamen (en) heeft opgelost, wordt dit feit in overweging genomen door de certificeringsinstantie/certificeringsinstantie, die kan besluiten de deelnemer permanent uit te sluiten van de mogelijkheid om deel te nemen in een van de geaccrediteerde certificeringsprogramma's in de toekomst en om eerder uitgegeven certificaten aan de deelnemer te annuleren. In dat geval heeft de deelnemer ook geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

§ 32

De Participatieovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten na afgifte van de documenten bedoeld in §15 aan de Participant, of na beëindiging van de Participatieovereenkomst onder voorbehoud van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of met wederzijdse instemming van de partijen. De deelnemer moet echter voldoen aan alle verplichtingen van deze algemene voorwaarden en de certificeringsovereenkomst terwijl hij zijn door het EITCI Institute uitgegeven certificaat als geldig houdt.

§ 33

1. Deze algemene voorwaarden en alle kwesties die niet door deze algemene voorwaarden worden gedekt met betrekking tot het verlenen van diensten door het EITCI-instituut, worden beheerst door het Belgische recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
2. De partijen zullen ernaar streven om geschillen over de deelname aan de EITCA Academy en de naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in onderling overleg te regelen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt de territoriale bevoegdheid van de voor het hoofdkantoor van het EITCI-Instituut geschikte gerechtelijke autoriteiten verondersteld.

§ 34

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juli 2014 en kunnen onderhevig zijn aan updates en wijzigingen, met name om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.