Algemene voorwaarden EITCA Academy

I. Algemene bepalingen

§ 1

De volgende algemene voorwaarden (hierna de T&C genoemd) bepalen de formele voorschriften betreffende de organisatie van de EITCA Academy - een implementatie van de European Information Technologies Certification EITC en de European Information Technologies Certification Academy EITCA-programma's, hierna de EITC/Respectievelijk EITCA-programma's - inclusief gedetailleerde voorwaarden voor deelname, betaling en de rechten en plichten van de deelnemer aan het EITC/EITCA Academy Certification-programma (hierna de deelnemer genoemd).

II. Organisatie van de EITCA Academy

§ 2

EITCA Academy wordt georganiseerd en uitgevoerd door het European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute) en opereert onder de juridische vorm van een vzw zonder winstoogmerk (Association Sans But Lucratif, dwz Association Without Profit Purpose), geregistreerd in België. Het EITCI-instituut is opgericht in 2008 in overeenstemming met de bepalingen van titel III van de Belgische wet en verleent rechtspersoonlijkheid aan verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut. Het Instituut heeft zijn maatschappelijke zetel in België, aan de Seizoenslaan 100-102, 1050 Brussel. EITCA Academy wordt geïmplementeerd in overeenstemming met de methodologische, technische en programmarichtlijnen van het EITCI Institute, dat ook optreedt als een certificeringsinstantie voor de EITC/EITCA-programma's binnen de EITCA Academy.

§ 3

Het organisatorische toezicht op de implementatie van de EITCA Academy wordt uitgeoefend door het EITCI Institute.

§ 4

EITCI Institute is verantwoordelijk voor de implementatie van de didactische en examenprocessen in overeenstemming met de certificeringskaders, beheert het secretariaat van de EITCA Academy en beheert de IT-systemen voor e-learning en examens op afstand. Het secretariaat van de EITCA Academy staat onder direct toezicht van het EITCI Institute. Alle regionale en nationale edities van de EITCA Academy staan ​​ook onder toezicht van het EITCI Institute.

§ 5

1. Het inhoudelijke toezicht op de implementatie van de EITCA Academy wordt uitgeoefend door de relevante didactische teams en partners van het EITCI-instituut (inclusief de leden van het EITCI-instituut, evenals deskundig of didactisch personeel van partnerbedrijven en universiteiten) die de leiding hebben over het individuele programma gebieden.
2. Extern toezicht op de implementatiekwaliteit van de EITCA Academy en de naleving van de EITC/EITCA-programma's wordt uitgeoefend door het programmacomité van het EITCI-instituut, dat het programma en de inhoudelijke inhoud van de EITC/EITCA-certificering en de richtsnoeren definieert en goedkeurt voor de curricula en examens.

III. Educatief proces

§ 6

EITCA Academy wordt uitgevoerd in de vorm van niet-stationair, didactisch en examenproces op afstand binnen de speciale e-learning- en certificeringsplatforms, in overeenstemming met de richtlijnen van het EITC/EITCA-programma. Zowel het didactisch proces als de examens verlopen volledig online via internet.

§ 7

EITCA Academy maakt deelname mogelijk aan zowel individuele EITC-certificeringsprogramma's (hierna de EITC-programma's genoemd) als aan samengestelde EITC-certificeringsprogramma's van EITCA Academies, die bestaan ​​uit vooraf gedefinieerde lokaal relevante sets van de EITC-programma's die de reikwijdte van een bepaalde EITCA bestrijken Academieprogramma.

§ 8

De gedetailleerde informatie en het curriculum, de inhoud van de EITC- en EITCA Academy-programma's worden gepubliceerd op de websites van het EITCI Institute en de EITCA Academy en kunnen worden gewijzigd om de voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te weerspiegelen en de huidige aanpassingen aan de veranderingen aan te brengen. van de EITC/EITCA Programmarichtlijnen die door het EITCI Institute zijn geïntroduceerd als resultaat van de voortdurende ontwikkeling van informatietechnologieën en bijbehorende certificeringsleerplannen.

§ 9

Het didactische proces wordt online uitgevoerd op het e-learningplatform, als een asynchrone procedure die gepersonaliseerd is voor elke deelnemer, waardoor inschrijving op elk moment van het kalenderjaar mogelijk is, en een gepersonaliseerde, flexibele leerplanning aangepast aan de eisen en capaciteiten van de deelnemer.

§ 10

Het didactische proces binnen elk van de EITC-programma's wordt uitgevoerd in de vorm van online lezingen, oefeningen en laboratoriumlessen binnen de reikwijdte die wordt bepaald door het curriculum van het programma.

§ 11

Als onderdeel van het didactische proces van de EITCA Academy heeft de deelnemer toegang tot online didactisch overleg in het kader van het curriculum. De consultaties worden op afstand uitgevoerd door relevante experts en docenten.

§ 12

1. Voltooiing van elk van de EITC-programma's is afhankelijk van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen op het minimumniveau gespecificeerd op 60% in overeenstemming met het EITC-programma en de richtlijnen van het EITCI Institute. Het eindexamen voor elk van de EITC-programma's heeft de vorm van een op afstand afgelegde meerkeuzetoets, volledig online uitgevoerd in het certificeringsplatform.
2. De voltooiing van het EITCA Academy-programma wordt bepaald door het succesvol voltooien van alle EITC-programma's die de relevante EITCA Academy vormen.

§ 13

De omvang van de kennis en competenties die nodig zijn om te slagen voor het eindexamen voor elk van de EITC-programma's komt overeen met de inhoudelijke inhoud van het bijbehorende curriculum en wordt bepaald door een relevante commissie die de voogdij heeft over een bepaald EITC-programma, in overeenstemming met het programma van het EITCI-instituut richtlijnen en in overleg met de Raad van Bestuur van het EITCI Institute.

§ 14

1. Bij het niet behalen van een minimale slagingsdrempel van een bepaald eindexamen van het EITC-programma, mag de deelnemer het niet-geslaagde examen kosteloos overdoen.
2. Indien de tweede poging om te slagen voor een afsluitend examen ook een onvoldoende oplevert, kan de deelnemer de volgende pogingen ondernemen, naar goeddunken van EITCI Institute. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om de deelnemer kosten in rekening te brengen voor elke extra benadering van het examen (na de tweede poging) in overeenstemming met de huidige regelgeving, maar het kan de deelnemer ook vrijwaren van extra kosten voor extra benaderingen voor examens.
3. De deelnemers hebben ook recht op een corrigerende benadering van het eindexamen van het EITC-programma als zij niet tevreden zijn met de behaalde score, mits het examen bij de eerste poging al is behaald. In dat geval wordt de hoogste van beide resultaten in aanmerking genomen.

§ 15

Na het succesvol afronden van het EITC-programma of de EITCA Academy (afhankelijk van de deelnamevariant) en het voldoen aan de formele vereisten van de voltooiing van het EITC/EITCA-programma, verkrijgt de deelnemer de volgende documenten:
- EITC-certificaat voor het geval de deelnemer alleen was ingeschreven voor het overeenkomstige EITC-programma, digitaal uitgegeven door het EITCI-instituut in Brussel (samen met aanvullende documentatie).
- EITCA-certificaat samen met alle meegeleverde EITC-certificaten voor het geval de deelnemer was ingeschreven voor het EITCA Academy-programma, digitaal uitgegeven door het EITCI-instituut in Brussel (samen met aanvullende documentatie).
Online validatie en verificatie van de uitgegeven EITC/EITCA-certificaten wordt vermeld in §27.

IV. Inschrijvings- en betalingsregels

§ 16

Registratie voor deelname aan de EITCA Academy vindt continu plaats. Vanwege het asynchrone en gepersonaliseerde karakter van de gebruikte e-learningplatforms, kan de inschrijving voor de programma's op elk moment van het kalenderjaar plaatsvinden.

§ 17

1. Inschrijving voor EITC/EITCA Academy-certificeringsprogramma's wordt uitgevoerd door middel van een elektronische registratie op de EITCA Academy-website en betaling van de deelnamekosten voor de geselecteerde EITC- of EITCA Academy-programma's.
2. De persoonlijke gegevens van de overige Deelnemer, inclusief identificatie-, adres- en factuurgegevens, die nodig zijn voor het certificeringsproces, moeten in een later stadium van de afronding van de inschrijving worden verstrekt (tijdens regulering van de betaling van vergoedingen).
3. Tijdens zowel de registratie als bedoeld in lid 1, als tijdens de voltooiing van de inschrijving door middel van het bestellen van een certificeringsprogramma als bedoeld in lid 2, verstrekt de deelnemer zijn echte persoonlijke en factureringsgegevens.

§ 18

De vergoedingen voor deelname aan de EITC/EITCA-programma's worden gepubliceerd op de EITCA Academy-websites.

§ 19

1. De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd:
a) On-line betaling, door samenwerkende aanbieders van on-line betalingsdiensten (inclusief creditcards/betaalpassen, e-wallets en andere geselecteerde wereldwijde en lokale elektronische betalingsmethoden, afhankelijk van de huidige beschikbaarheid per provider en regio).
b) Overboeking naar de bankrekening van het EITCI Institute, zoals gepubliceerd op de EITCA Academy-websites.
2. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval kan de betaling direct na of met de inschrijving via een van de beschikbare methoden worden vereffend. Betalingen worden in dit geval meestal binnen een paar seconden na aanvang afgerond.
3. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval wordt de betaling geacht te zijn voldaan nadat de gelden op de bankrekening van het EITCI-instituut zijn ontvangen. Voor een correcte identificatie van de betaling is het essentieel om zowel de volledige naam van de deelnemer als de code van de gekozen EITC/EITCA-programma's in de overdrachtstitel te vermelden, volgens de verzonden instructies.
4. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om naast de in lid 1 bedoelde andere betalingsmethoden beschikbaar te stellen.
5. Informatie over alle momenteel beschikbare betalingsmethoden wordt gepubliceerd op de EITCA Academy-websites.
6. De gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor betalingsmethoden die door externe leveranciers worden verstrekt, zijn gespecificeerd in de respectievelijke voorwaarden die door deze leveranciers worden verstrekt. Links naar die voorwaarden zijn te vinden op de EITCA Academy-website. Door gebruik te maken van deze betalingsvormen gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. EITCI Institute is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het betalingsproces door externe leveranciers.

§ 20

1. Het afwikkelen van de betaling staat gelijk aan het sluiten van een overeenkomst in elektronische vorm tussen de deelnemer en het EITCI-instituut voor de levering van geselecteerde certificatiediensten/-diensten (hierna de deelnemingsovereenkomst genoemd) in overeenstemming met de beschrijving van de diensten die op de EITCA Academy-websites en de bepalingen van deze AV, en impliceert het verkrijgen van de status van EITCA Academy-deelnemer.
2. Indien de betaling niet door de deelnemer zelf is voldaan of de deelnemer is vrijgesteld van de deelnamekosten, wordt de deelnemingsovereenkomst in elektronische vorm gesloten op het moment dat de deelnemer relevante certificeringsprogramma's bestelt met vrijstelling van de vergoedingen.
3. Het sluiten van de Participatieovereenkomst kan ook op een andere manier plaatsvinden (inclusief schriftelijke vorm), als deze mogelijkheid wordt geboden door het EITCI Institute of met instemming van de partijen.
4. Het EITCI-instituut verstrekt volgens zijn beleid subsidies die in het kader van de EITC/EITCA-certificeringsprogramma's worden verleend in volledige vrijstelling van vergoedingen aan personen met een handicap, kleuteronderwijs en jongeren met een lage sociaal-economische status in een aantal laagontwikkelde landen (waaronder Syrië) , Palestijns gebied, Haïti, Jemen, Gambia, Malawi, Burundi, Congo, Oeganda, Ethiopië, Tanzania, Mozambique). Bovendien kan het EITCI-instituut promotiesubsidies verlenen voor EITC- of EITCA Academy-certificeringen die worden verleend in gedeeltelijke vergoedingen. In het eerste geval wordt kwalificatie voor de vrijstellingen van gesubsidieerde vergoedingen uitgevoerd op basis van een verklaring van de status van deelnemer die kan worden gevolgd door een verificatie van de bewijsdocumentatie door het EITCI Institute. In het laatste geval worden de gesubsidieerde gedeeltelijke vergoedingenverlagingen bevorderd door verspreiding van EITCI-subsidie-e-codes die recht geven op relevante verlaging van vergoedingen bij het afrekenen van de EITC/EITCA-certificeringsopdracht, geldig voor alle deelnemers wereldwijd. Het verstrekken van de subsidies door het EITCI Institute verleend in de overeenkomstige verlaging van de certificeringskosten is uitsluitend ter discretie van het EITCI Institute en wordt beperkt door zijn operationele capaciteit. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om de implementatie van gesubsidieerde certificering te beperken of op te schorten.

§ 21

1. Volledige toegang tot de gekochte EITCA Academies/EITC-cursussen op het e-learningplatform wordt geactiveerd nadat de betaling is voldaan (na het sluiten van de deelnameovereenkomst).
2. De eerste keer dat de deelnemer zich heeft aangemeld bij het bestelde EITCA Academy/EITC-programma op het e-learningplatform, wordt beschouwd als een aanvang van de daadwerkelijke levering van de dienst.

§ 22

Als de koper en de deelnemer verschillende partijen zijn, of als de koper een bedrijf of een instelling is, moeten adequate kopersgegevens voor de factuur worden verstrekt in het gedeelte met factureringsgegevens op het bestelformulier.

V. Rechten en verplichtingen van de deelnemer en de regels voor deelname

§ 23

Deelnemer heeft recht op:
1. Toegang tot de gekochte EITC/EITCA-certificeringsprogramma's op de e-learningplatforms van EITCA Academy.
2. Toegang krijgen tot het relevante certificatiecurriculum beschreven in het programma en deelnemen aan de eindexamens.
3. Gebruik de door derden geleverde computersoftware die is bedoeld voor de optionele oefeningen (laboratoria) en hands-ons, binnen de reikwijdte die is gedefinieerd door de relevante curricula. Alle EITC-certificeringsprogramma's zijn zo gedefinieerd in hun curricula dat er toegang is tot de externe software die optionele praktijk mogelijk maakt met betrekking tot het certificeringsprogramma. Deze toegang omvat ofwel betaald door de Deelnemer, ofwel gratis, maar in de tijd beperkte proefversies van commerciële software of onbeperkte gratis open-source software. Het gebruik van de externe software is niet nodig om een ​​van de relevante EITC-certificeringsprogramma's te voltooien. Alle EITCA Academy-substituerende EITC-certificeringsprogramma's zijn bedoeld om volledig te worden voltooid op basis van de reikwijdte van de kennis die is gedefinieerd in het relevante curriculum en waarnaar wordt verwezen in het didactisch materiaal. De rol van de externe software is slechts in de optionele ontwikkeling van de praktijk van de deelnemer die kan worden bereikt door gebruik te maken van de betaalde commerciële versies of de tijdelijke proefversies van de overeenkomstige software of in relevante gevallen ook door gebruik te maken van de gratis open-source software. . De deelnemer kan ervoor kiezen om aanvullend zijn eigen praktijk te ontwikkelen met behulp van de relevante externe software met de overeenkomstige oefeningen (laboratoria) van het EITC-certificeringsprogramma waarin wordt verwezen naar programma-uren die mogelijk zijn tijdens het gebruik van betaalde commerciële of tijdelijke proefversies van de software of in relevante gevallen van de gratis open-source software, maar dit gaat verder dan de geïmplementeerde certificeringsprocedure.
4. Gebruik online consultaties met betrekking tot het curriculum van de ingeschreven cursussen die worden aangeboden door de deskundige en didactische teams die de voogdij over de relevante programma's hebben.
5. Ontvang de documenten waarnaar wordt verwezen in §15 na succesvolle voltooiing van de ingeschreven EITC/EITCA-certificeringsprogramma's en het voldoen aan de formele voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden.
6. Neem deel aan speciale initiatieven van cofinanciering en subsidies, promoties en prijsvragen bestemd voor de deelnemers aan EITC-certificeringen en deelnemers aan EITCA Academy-programma's.

§ 24

De deelnemer is verplicht:
1. Los de examens op afstand voor alle ingeschreven Certificatieprogramma's zelf op, onder voorbehoud van sancties als bedoeld in §31.
2. Voldoen aan andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

§ 25

1. De deelnemer stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door EITCI Institute, dwz de certificeringsinstantie/Certyfying Body (het European Information Technologies Certification Institute EITCI ASBL geregistreerd in Brussel, België) met het oog op dienstverlening en het delen van deze gegevens met partners die betrokken zijn bij de implementatie van de EITCA Academy, binnen de grenzen die nodig zijn voor de implementatie van de EITCA Academy organisatie-, onderwijs- en certificeringsprocessen.
2. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met hoge veiligheidsnormen en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk Verordening (EU) 2016/679 en bijbehorende rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. Alle deelnemers en alle andere personen van wie de persoonsgegevens door het EITCI-instituut worden verwerkt, hebben het recht om wijziging van hun gegevens volgens de feitelijke vorm ervan te eisen, evenals het wissen van hun gegevens en het staken van de verwerking ervan. In het laatste geval zal voor de door EITCI afgegeven Certificatiehouders een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens een gevolg zijn van het annuleren van de uitgegeven Certificeringen.
3. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens en privacykwesties op de websites van het EITCI Institute is te vinden in het privacybeleid dat op de respectieve websites is gepubliceerd.

§ 26

1. De deelnemer erkent dat al het didactische materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld als onderdeel van deelname aan de EITCA Academy exclusief intellectueel eigendom is van EITCI Institute of andere relevante entiteiten, en onderworpen is aan wettelijke bescherming in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (inclusief de intellectuele eigendom rechtshandelingen en Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij). De Deelnemer is gerechtigd de hem ter beschikking gestelde materialen en de inhoud daarvan (waaronder in het bijzonder didactische materialen, computerprogrammatuur en exameninhoud) uitsluitend voor zelfstudie te gebruiken en zal deze niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen. toestemming van het EITCI Institute of de respectieve houders van auteursrechten.
2. In geval van overtreding van de bepalingen waarnaar in lid 1 wordt verwezen, kan het EITCI-instituut of de respectieve auteursrechthebbenden aanspraak maken op vergoeding van de deelnemer voor alle materiële of immateriële schade die door deze overtreding wordt veroorzaakt.

§ 27

1. De inleiding van de certificeringsprocedure en het verkrijgen van het certificaat/de certificaten waarnaar wordt verwezen in §15, lid 2, is afhankelijk van het indienen van een toestemming voor de certificeringsvoorwaarden van het EITCI-instituut (hierna de certificeringsovereenkomst genoemd). De voorwaarden van de certificeringsovereenkomst zijn beschikbaar op https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. De certificeringsovereenkomst moet elektronisch of schriftelijk door de deelnemer worden ondertekend, in welk geval een gescande kopie via e-mail naar het secretariaat van de EITCA Academy moet worden gestuurd. In het geval dat het EITCI-instituut niet in staat is de identiteit van de deelnemer te verifiëren op basis van de verstrekte vergoeding, kan het EITCI-instituut een kopie van het identiteitsbewijs van de deelnemer (nationale identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs zoals gespecificeerd in de certificeringsovereenkomst) nodig hebben om verificatie mogelijk te maken. van de identiteit van de deelnemer en authenticiteit van de gegevens die in de certificeringsovereenkomst worden verstrekt.
3. Verzending van de in lid 2 bedoelde documenten dient onmiddellijk plaats te vinden na ontvangst van het verzoek van het EITCI-instituut om de identiteit van de deelnemer te verifiëren. EITCI Institute behoudt zich het recht voor om zijn Certificaten niet af te geven of om reeds uitgegeven Certificaten te annuleren zoals bedoeld in §15 in het geval dat de identiteit van de Deelnemer niet kan worden geverifieerd of wanneer wordt vastgesteld dat de gepresenteerde identiteit van de Deelnemer contrafeitelijk is. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op enige restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.
4. In het geval dat de deelnemer alle vereiste examens met goed gevolg heeft afgelegd, heeft hij de in lid 2 bedoelde documenten niet binnen 30 dagen na het einde van de in §28 bedoelde gereglementeerde maximale periode van deelname afgeleverd, en indien met de deelnemer kan geen regeling worden getroffen met betrekking tot de datum van levering van deze documenten, het EITCI-instituut behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de deelnemingsovereenkomst als voltooid te beschouwen, terwijl zij afziet van de verplichting om het in § 15, lid 2, bedoelde certificaat af te geven. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

§ 28

1. De gereguleerde maximale voltooiingsperiode (maximale duur van de deelname) is 12 maanden voor de volledige EITCA Academy en 3 maanden voor elk individueel EITC-programma (voor niet-academische deelname), gerekend vanaf het moment van sluiting van de deelnemingsovereenkomst en tot de succesvolle slagen voor alle vereiste examens.
2. Op gemotiveerd verzoek van de deelnemer kan in overleg met het EITCI Instituut de in lid 1 genoemde duur worden verlengd. EITCI Institute kan naar eigen goeddunken de hierboven gespecificeerde termijnen voor onbepaalde tijd verlengen door haar onafhankelijke beslissing.
3. Als de deelnemer de in lid 1 vermelde duur overschrijdt en er geen consensus over de verlenging van deze duur kan worden overeengekomen, behoudt het EITCI-instituut zich het recht voor om de deelnameovereenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

§ 29

1. Door de bepalingen van de consumentenbeschermingsverordeningen (ter uitvoering van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake consumentenrechten) uit te breiden, wordt de deelnemer die een consument is (niet van toepassing op bedrijven/instellingen, evenals op individuele personen die bij economische activiteiten die de aankoop hebben gedaan in het kader van deze activiteiten) heeft het recht om een ​​op afstand gesloten Participatieovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na het sluiten van de Participatieovereenkomst te annuleren, waarbij een volledige terugbetaling wordt ontvangen. Annulering dient de vorm te hebben van een schriftelijke verklaring (met verwijzing naar de respectieve rechtsgrondslag), als kopie per e-mail naar het EITCA Academy Secretary Office.
2. Van het annuleringsrecht wordt afgezien indien de deelnemer een examen aflegt zoals gespecificeerd in §4, §5, §6, §12, §13, §14 en §23 (onafhankelijk van het examenresultaat, met inbegrip van onvoldoende of geslaagd zijn) vóór het einde van de in lid 30 bedoelde termijn van 1 dagen.

VI. Slotbepalingen

§ 30

EITCI Institute kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij de uitvoering van de EITC-certificerings- en EITCA Academy-programma's als gevolg van redenen buiten de controle van het EITCI Institute (inclusief factoren die het gevolg zijn van acties van de deelnemer en derden of de overmacht).

§ 31

1. In uitzonderlijke gevallen, in geval van ernstige schending van de bepalingen van deze AV door de deelnemer, in het bijzonder wanneer wordt vastgesteld dat de deelnemer het eindexamen niet zelf heeft opgelost, of in het geval van veronachtzaming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de deelnemer resulterend in het niet kunnen nakomen van de verplichtingen van het EITCI Instituut onder de Deelnameovereenkomst, behoudt EITCI Instituut zich het recht voor om de Deelnameovereenkomst te annuleren met onmiddellijke beëindiging van de dienst. In dat geval heeft de Deelnemer geen recht op enige restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat de deelnemer zelf geen eindexamen (en) heeft opgelost, wordt dit feit in overweging genomen door de certificeringsinstantie/certificeringsinstantie, die kan besluiten de deelnemer permanent uit te sluiten van de mogelijkheid om deel te nemen in een van de geaccrediteerde certificeringsprogramma's in de toekomst en om eerder uitgegeven certificaten aan de deelnemer te annuleren. In dat geval heeft de deelnemer ook geen recht op restitutie van (een deel van) de deelnamekosten.

§ 32

De Deelnameovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na afgifte van de documenten waarnaar wordt verwezen in §15 aan de Deelnemer, of na beëindiging van de Deelnameovereenkomst onder voorbehoud van de bepalingen van deze AV of met wederzijds goedvinden van de partijen. De deelnemer moet echter voldoen aan alle verplichtingen van deze algemene voorwaarden en de certificeringsovereenkomst terwijl hij houder is van zijn door het EITCI-instituut uitgegeven certificering als geldig.

§ 33

1. Deze algemene voorwaarden, evenals alle kwesties die niet onder deze algemene voorwaarden vallen met betrekking tot de levering van diensten door het EITCI-instituut, worden beheerst door het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
2. De partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen met betrekking tot de deelname aan de EITCA Academy en de naleving van de bepalingen van deze AV, in onderling overleg op minnelijke wijze te regelen. Bij gebreke van een minnelijke schikking wordt de territoriale bevoegdheid aangenomen van de gerechtelijke autoriteiten die geschikt zijn voor het hoofdkantoor van het EITCI-instituut.

§ 34

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juli 2014 en kunnen onderhevig zijn aan updates en wijzigingen, met name om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren.